T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


Tablet duz

Filtrin suyu yenidən keyfiyyətlə təmizləyə bilməsi üçün duzlu su məhlulu ilə filtrin regenerasiyasını (yuyulmasını) keçirmək lazımdır. Həll olunmuş duz məhlulu su emalında duz çəni adlandırılan xüsusi rezervuarda hazırlanır. Duz kristallaşma xüsusiyyətlərə malik olduğundan çənə tökülən duzu və əlavə olunan suyu vaxtaşırı qarışdırmaq lazımdır.

Məhlul qarışdırılmadığında, duz "yapıxa", yəni sərtləşə bilər, qat və ya topa formasına çevrilə bilər. Bəs əgər məhlulu qarışdırmaq imkanı yoxdursa və əgər bu həyət evidirsə və xidmət göstərən personal yoxdursa? Bu vəziyyətdən hansı çıxış yolu tapmaq olar? Bu məsələni həll etmək üçün həbləşdirilmiş duz hazırlanaraq sınaqdan keçirilmişdir. 99,9% yüksək təmiz "Ekstra" duzunu xüsusi avadanlıqda həb formasına gətirərək onlardan həblər yaradılır. Belə sadə istehsal vasitəsilə, həbləşdirilmiş duzun "yapıxma" problemini həll etmək mümkün oldu. Su həbləşdirilmiş duz ilə birləşdikdə, mümkün qədər çox miqdarda duzu yuyub aparır və həll edir. Lakin bir qədər diqqətli olmaq lazımdır, belə ki, Ukrayna bazarında məşhur istehsalçılarının idxal etdikləri müxtəlif formalalı və keyfiyyətli həbləşdirilmiş duz istehsalı ilə tez-tez qarşılamaq olar. Duzu seçərkən kissəsinə yazılmış markaya diqqət çünki, bu Ukraynada hazırlanmış lakin məşhur istehsalçı marka adi verilmiş həb ola bilər və siz bu adi həbləşdirilmiş duzlara bir neçə dəfə daha çox ödəyə bilərsiniz. Həmçinin adi silindrik formasından oval formalıyadək müxtəlif formalı həbləşdirilmiş duzlarla da qarşılamaq olar. Həblər ağ və ya şəffaf rəngdə ola bilər. Onların arasında həll olunma müddətində demək olar ki, heç bir fərq yoxdur.Şəffaf həbləşdirilmiş duzun əldə olunmasına silindrik formalı ağ həbləşdirilmiş duzun əldə olunması ilə müqayisədə daha çox enerji və əmək resursu sərf olunur və buna görə də şəffaf həbləşdirilmiş duzun qiyməti 2-3 hətta bəzən 10 dəfə fərqlənə bilər. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Ukraynada həbləşdirilmiş duz lazımlı sertifikatlara, spesifikalara və gigiyenik nəticələrə malikdir,idxal olunan həbləşdirilmiş duz isə dövlət standartlarımıza əlverişli olmadığından, Ukrayna sertifikatları yoxdur.

Həbləşdirilmiş duz adətən plastik və ya tikilmiş polietilen və ya polipropilen kisələrində gətirilir. Plastik kisələr, adətən polipropilen kisələrlə müqayisədə daha az davamlı olurlar, buna görə də daşınma zamanı polipropilen kisələrindən istifadəyə üstünlük verilir. Lakin polietilen kisələr gözəl estetik və su keçirməyən görünüşə malikdirlər, bu da həbləşdirilmiş duzun uzun müddətli saxlanılması zamanı onun keyfiyyətinə və xüsusiyyətlərə müsbət təsir göstərir.

Yuxarıda qeyd olunmuş məqamlara əsaslanaraq demək olar ki, həbləşdirilmiş duzun yüksək rütubətli yerlərdə (məsələn podvallarda) uzun müddətli saxlanılması zamanı polietilen kisələrdə hazırlanmış, quru yerlərdə isə, su keçirməyən daha möhkəm polipropilen kisəli həbləşdirilmiş duzdan istifadə etmək olar.

Həbləşdirilmiş duz - yüksək keyfiyyətlə hazırlanan həbləşdirilmiş duz müasir yüksək təsirli avadanlığın tətbiqinin nəticəsidir, və həmçinin ISO 9002-in xammalı, keyfiyyəti beynəlxalq sertifikatla təsdiq olunmuşdur. Ən son texnologiyanın, yüksək keyfiyyətin və həbləşdirilmiş duzun xüsusi forması sayəsində suyla optimal əlaqə və bərabər həll olunma prosesinə zəmanət verilir.

Həblər yüksək keyfiyyətli (~ 99,9% NaCl, ISO 9002) qida Ekstra-sının duzundan istehsal olunur.

Həblərin forması və ölçüsü suyla optimal əlaqəyə, keyfiyyəti isə dağılmadan bərabər həll olunma prosesinə zəmanət verir. Həblər biçilmiş kənarlı silindrlər təşkil edir. Bu forma uzun müddətli saxlanılma zamanı həblərin yapıxma effektini tamamilə aradan qaldırır və kəskin kənarlarının olmadığından qablaşdırmanı zədələmir.

Tətbiq: Suyun kompleks təmizlənməsi (UPD, UKD sistemləri,) və sistemlərdə ion mübadiləsi qatranlarının regenerasiyası üçün tətbiq edilir.

Su yumşaldıcı prosesdə sərtliyi müəyyən edən kalsium və maqnezium duzları suda asanlıqla həll olunan və qızdırıcı səthlərdə ərp yaratmıyan natriumun duzları ilə mübadilə olunur. Sərt ionların ion mübadiləsi qatranı ilə dəyişildiyində onun duz məhluluyla regenerasiyası aparılır. Regenerasiyası zamanı natrium ionanları duz məhlulundan kalsium və maqnezium ionları çıxardaraq drenaja uzaqlaşdırılırlar və bununla da qatranın işləmə qabiliyyəti bərpa olunur.

Həbləşdirilmiş duzun kimyəvi tərkibi: Zəhərli maddələrin və mövcud sanitar normaların daxilində ağır metalların duzlarının saxlanılması.

Məhsulumuzun çoxsaylı istehlakçıları həbləşdirilmiş duzda yüksək möhkəmliyinin və parçalanma effektinin olmamasını qeyd edirlər. Bu istehsalat texnikası qablaşdırma daxil olmaqla məhsulun keyfiyyətinin daimiliyini zəmanət verir.

Həbləşdirilmiş duzun üstünlükləri - Müasir su yumşaldıcı sistemləri həbləşdirilmiş duzun tətbiqi nəticəsində etibarlıdır və rahatdır. Yalnız çəndə duz ehtiyatını saxlamağı unutmamaq və "istifadə etməkdən" çəkinməmək lazımdır. Həblər hətta çənin ən kənar hissələrə atılsa belə, suda lazım olduğundan artıq həll olmayacaq. Lakin həblərin səviyyəsinə vaxtaşırı nəzarət etməyək lazımdır. Meyar sadədir — yuxarıda həmişə quru həblər olmalıdır.

Vaxtaşırı yükləmə avadanlığın müxtəlif konfiqurasiyaları və suyun parametrləri üçün əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Həmçinin çəndə regenerasiyaların arasında cəmlənmiş duz məhlulunun yaranması üçün kifayət qədər vaxtın keçməsi vacibdir. Bu məqamda həbləşdirilmiş duzu həb formasında duzu tətbiq etmək deyil, həm daha sürətli, həm də daha ucuz həll olunduğu üçün səpələyərək tətbiq etmək vacib kimi görünür. Lakin duzun məhz həbləşdirilmiş formada tələb olunduğu təsadüfi deyil. Məsələ ondadır ki, səpələnmiş duz suda sürətli şəkildə həll olmur və çox tez monolit kütləyə əksinə yapıxır. Bu proses yalnız əhəmiyyətli dərəcədə daha kiçik səth sahəsinə malik olmaqla yanaşı, eyni çəkili həblərdə duzun miqdarı daha yavaş həll olunacaq, hopdurucu sistem milinin ətrafında "arta" bilər və tamamilə filtr regenerasiyasının avtomatik sisteminin işini bloklayaraq sıradan çıxmaya gətirib çıxara bilər. Adi həbləşdirilmiş duzun digər əhəmiyyətli üstünlükləri.

Uzun illər ərzində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi su emalında məxaric materialı kimi Həbləşdirilmiş duzdan istifadənin iqtisadi və texniki məqsədəuyğunluğunu sübut etdi

Yastıq formasında duz: 20x20 millimetr və ya həb formasında.

Qablaşdırma: polipropilen kisəsi. 25 kq.

Orda, duz "yapıxa", yəni sərtləşə bilər, qat və ya topa formasına çevrilə bilər. Bəs əgər məhlulu qarışdırmaq imkanı yoxdursa və əgər bu həyət evidirsə və xidmət göstərən personal yoxdursa? Bu vəziyyətdən hansı çıxış yolu tapmaq olar? Bu məsələni həll etmək üçün həbləşdirilmiş duz hazırlanaraq sınaqdan keçirilmişdir. 99,9% yüksək təmiz "Ekstra" duzunu xüsusi avadanlıqda həb formasına gətirərək onlardan həblər yaradılır. Belə sadə istehsal vasitəsilə, həbləşdirilmiş duzun "yapıxma" problemini həll etmək mümkün oldu. Su həbləşdirilmiş duz ilə birləşdikdə, mümkün qədər çox miqdarda duzu yuyub aparır və həll edir. Lakin bir qədər diqqətli olmaq lazımdır, belə ki, Ukrayna bazarında məşhur istehsalçılarının idxal etdikləri müxtəlif formalalı və keyfiyyətli həbləşdirilmiş duz istehsalı ilə tez-tez qarşılamaq olar. Duzu seçərkən kissəsinə yazılmış markaya diqqət çünki, bu Ukraynada hazırlanmış lakin məşhur istehsalçı marka adi verilmiş həb ola bilər və siz bu adi həbləşdirilmiş duzlara bir neçə dəfə daha çox ödəyə bilərsiniz. Həmçinin adi silindrik formasından oval formalıyadək müxtəlif formalı həbləşdirilmiş duzlarla da qarşılamaq olar. Həblər ağ və ya şəffaf rəngdə ola bilər. Onların arasında həll olunma müddətində demək olar ki, heç bir fərq yoxdur.Şəffaf həbləşdirilmiş duzun əldə olunmasına silindrik formalı ağ həbləşdirilmiş duzun əldə olunması ilə müqayisədə daha çox enerji və əmək resursu sərf olunur və buna görə də şəffaf həbləşdirilmiş duzun qiyməti 2-3 hətta bəzən 10 dəfə fərqlənə bilər. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Ukraynada həbləşdirilmiş duz lazımlı sertifikatlara, spesifikalara və gigiyenik nəticələrə malikdir,idxal olunan həbləşdirilmiş duz isə dövlət standartlarımıza əlverişli olmadığından, Ukrayna sertifikatları yoxdur.

Həbləşdirilmiş duz adətən plastik və ya tikilmiş polietilen və ya polipropilen kisələrində gətirilir. Plastik kisələr, adətən polipropilen kisələrlə müqayisədə daha az davamlı olurlar, buna görə də daşınma zamanı polipropilen kisələrindən istifadəyə üstünlük verilir. Lakin polietilen kisələr gözəl estetik və su keçirməyən görünüşə malikdirlər, bu da həbləşdirilmiş duzun uzun müddətli saxlanılması zamanı onun keyfiyyətinə və xüsusiyyətlərə müsbət təsir göstərir.

Yuxarıda qeyd olunmuş məqamlara əsaslanaraq demək olar ki, həbləşdirilmiş duzun yüksək rütubətli yerlərdə (məsələn podvallarda) uzun müddətli saxlanılması zamanı polietilen kisələrdə hazırlanmış, quru yerlərdə isə, su keçirməyən daha möhkəm polipropilen kisəli həbləşdirilmiş duzdan istifadə etmək olar.

Həbləşdirilmiş duz - yüksək keyfiyyətlə hazırlanan həbləşdirilmiş duz müasir yüksək təsirli avadanlığın tətbiqinin nəticəsidir, və həmçinin ISO 9002-in xammalı, keyfiyyəti beynəlxalq sertifikatla təsdiq olunmuşdur. Ən son texnologiyanın, yüksək keyfiyyətin və həbləşdirilmiş duzun xüsusi forması sayəsində suyla optimal əlaqə və bərabər həll olunma prosesinə zəmanət verilir.

Həblər yüksək keyfiyyətli (~ 99,9% NaCl, ISO 9002) qida Ekstra-sının duzundan istehsal olunur.

Həblərin forması və ölçüsü suyla optimal əlaqəyə, keyfiyyəti isə dağılmadan bərabər həll olunma prosesinə zəmanət verir. Həblər biçilmiş kənarlı silindrlər təşkil edir. Bu forma uzun müddətli saxlanılma zamanı həblərin yapıxma effektini tamamilə aradan qaldırır və kəskin kənarlarının olmadığından qablaşdırmanı zədələmir.

Tətbiq: Suyun kompleks təmizlənməsi (UPD, UKD sistemləri,) və sistemlərdə ion mübadiləsi qatranlarının regenerasiyası üçün tətbiq edilir.

Su yumşaldıcı prosesdə sərtliyi müəyyən edən kalsium və maqnezium duzları suda asanlıqla həll olunan və qızdırıcı səthlərdə ərp yaratmıyan natriumun duzları ilə mübadilə olunur. Sərt ionların ion mübadiləsi qatranı ilə dəyişildiyində onun duz məhluluyla regenerasiyası aparılır. Regenerasiyası zamanı natrium ionanları duz məhlulundan kalsium və maqnezium ionları çıxardaraq drenaja uzaqlaşdırılırlar və bununla da qatranın işləmə qabiliyyəti bərpa olunur.

Həbləşdirilmiş duzun kimyəvi tərkibi: Zəhərli maddələrin və mövcud sanitar normaların daxilində ağır metalların duzlarının saxlanılması.

Məhsulumuzun çoxsaylı istehlakçıları həbləşdirilmiş duzda yüksək möhkəmliyinin və parçalanma effektinin olmamasını qeyd edirlər. Bu istehsalat texnikası qablaşdırma daxil olmaqla məhsulun keyfiyyətinin daimiliyini zəmanət verir.

Həbləşdirilmiş duzun üstünlükləri - Müasir su yumşaldıcı sistemləri həbləşdirilmiş duzun tətbiqi nəticəsində etibarlıdır və rahatdır. Yalnız çəndə duz ehtiyatını saxlamağı unutmamaq və "istifadə etməkdən" çəkinməmək lazımdır. Həblər hətta çənin ən kənar hissələrə atılsa belə, suda lazım olduğundan artıq həll olmayacaq. Lakin həblərin səviyyəsinə vaxtaşırı nəzarət etməyək lazımdır. Meyar sadədir — yuxarıda həmişə quru həblər olmalıdır.

Vaxtaşırı yükləmə avadanlığın müxtəlif konfiqurasiyaları və suyun parametrləri üçün əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Həmçinin çəndə regenerasiyaların arasında cəmlənmiş duz məhlulunun yaranması üçün kifayət qədər vaxtın keçməsi vacibdir. Bu məqamda həbləşdirilmiş duzu həb formasında duzu tətbiq etmək deyil, həm daha sürətli, həm də daha ucuz həll olunduğu üçün səpələyərək tətbiq etmək vacib kimi görünür. Lakin duzun məhz həbləşdirilmiş formada tələb olunduğu təsadüfi deyil. Məsələ ondadır ki, səpələnmiş duz suda sürətli şəkildə həll olmur və çox tez monolit kütləyə əksinə yapıxır. Bu proses yalnız əhəmiyyətli dərəcədə daha kiçik səth sahəsinə malik olmaqla yanaşı, eyni çəkili həblərdə duzun miqdarı daha yavaş həll olunacaq, hopdurucu sistem milinin ətrafında "arta" bilər və tamamilə filtr regenerasiyasının avtomatik sisteminin işini bloklayaraq sıradan çıxmaya gətirib çıxara bilər. Adi həbləşdirilmiş duzun digər əhəmiyyətli üstünlükləri.

Uzun illər ərzində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi su emalında məxaric materialı kimi Həbləşdirilmiş duzdan istifadənin iqtisadi və texniki məqsədəuyğunluğunu sübut etdi