Balon tipli filtrlər

Brand: Pollet Water Group (Belgium)

Balob tipli filtrlər suyun çirklərdən, üzvi maddələrdən, dəmir birləşmələrindən, sərtlikdən və digər çirkablardan təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. İstər xüsusi evlərdə, istərsə də kommersiya və sənaye müəssisələrində balon filtrlər texnoloji avadanlıqları, nasosları, müxtəlif su anbarlarını qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Doldurucudan asılı olaraq, balon tipli filtrlər demək olar ki, istənilən çirklənməni aradan qaldırır. Elə bu özəlliyinə görə də balon tipli filtrlər ilkin  mexaniki çirklənmədən başlayaraq çirklənmənin son mərhələsinə qədər suyun təmizlənməsini həyata keçirirlər.

Mexaniki təmizləmə

Filtrasiya doldurucusu kimi kvars qumundan istifadə edilir. Həll edici maddənin bərk hissəciklərinin sıx şəkildə yerləşdirilməsi ilə suyun axdığı, çox sayda mikroskopik kanallar yaranır, lakin çirkləndirici hissəciklər kanalada ilişib qalırlar. Yüksək təmizləmə qabiliyyəti, filtr doldurucularının ucuz olması mexaniki balon tipli filtrlərin istifadəsini əlverişli və çox effektiv edir.

Sorbsion təmizləmə

Xlor və onun törəmələrindən, üzvi çirklərdən, kolloidlərdən, çətin hissəciklərdən təmizlənmələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Səpmə elementi olaraq aktivləşdirilmiş kömürdən istifadə olunur. Ən effektiv kömür ceviz qabığından əldə edilən kömürdür, böyük bir sorbsiya qabiliyyəti və sürtünməyə qarşı yüksək müqavimətə malikdir. Kömür pasta, rəng, qoxu, bulanıqlığı aradan qaldırır. Başqa sözlə desək, doldurucu təmiz suyun organoleptik xüsusiyyətlərini bərpa edir. Bu metodun mexaniki təmizlənmədən yeganə fərqi qranulların incə çirklənməni udmaq qabiliyyətinə malik olmalarıdır.

İon mübadiləsi yumşaldıcısı

Çox sayda kiçik ölçülü qranullar ion mübadiləsi reaksiyasında iştirak edən çox böyük bir səth sahəsinə malikdirlər. Müxtəlif növ qətranlar kalsium və magnezium duzlarını, sülfatları, nitratları sudan kənarlaşdırır. İon mübadilə filtrləri yenilənmə zamanı filtrasiya xüsusiyyətlərinin bərpası prosesində iştirak edən əlavə bir duz bakı ilə təchiz olunmuşdur.

Dəmirdən azad olunma

Qranulun səthində baş verən katalitik reaksiya ikivalentli həll olunan dəmiri üçvalentliyə qədər oksidləşdirir. Üçvalentli dəmir bərk çöküntüdür, əks yuyulma ilə filtrdən çıxarılır. Filtr, əks yuma zamanı səpmənin bərpası prosesində iştirak edən kiçik bir kalium permanqanat bakı ilə təchiz olunmuşdur.